Отговори на: Възможно ли е да използвам медиация

Начало Форуми Екология Възможно ли е да използвам медиация Отговори на: Възможно ли е да използвам медиация

#793
admin_ecomediacia
Участник

Здравейте,
Благодарим за зададения от Вас въпрос.
Въпросът Ви е насочен правилно към някои съществуващи слабости в правната уредба на медиацията по административни спорове.
Както колегите по- горе са споменали, в рамките на изпълняваните от екипа проекти, беше изследван задълбочено въпросът за прилагане на медиацията по административни и в частност по екологични спорове.
Еднозначното заключение в разработените материали е, че медиациата е приложим способ за разрешаване на такива спорове.
Въпросът е многопластов, поради сложността на административното правоотношение, следва по всеки отделен казус да се изследва дали:
– административният орган в дадената процедура действа при оперативна самостоятелност ило обвързана компетентност;
– на какъв етап е административното производство;
– какво се цели- сближаване на позициите или постигане на формално споразумение по реда на Административно- процесуалния кодекс и редица други специфики.
Общият теоретичен отговор за приложимост на медиациата по административни спорове, намира основно упование, както в Закон за медиацията, така и в наднационалната нормативна рамка и най- вече в Препоръка на Комитета на министрите на Съвета на Европа R (2001)9 относно медиацията между административни власти и частни лица, с която се допуска такава по административните спорове.
Що се отнася до прочита на чл. 3 от Закон за медиацията, считаме, че въпреки непрецизността на формулировката, тя не създава забрана за използване на медиацията по административни спорове, най- малкото поради факта, че сочи възможност за „…и други спорове.“
В рамките на първата фаза на Проекта внесохме предложение за законодателни промени, с които можете да се запознаете в меню „Резултати от проекта“, подменю „Анализи“. Там сме предложили изменение на чл. 3 от Закон за медиацията с цел прецизиране на разпоредбата и избягване на всякакво двусмислие или нужда от тълкуване на разпоредбата.

P.S. Настоящото становище не представлява правна консултация и изразява мнението на Екипа на проекта. Същото не създава права и/или задължения за изготвилите го или за адресата му.