Отговори на: Имам казус

Начало Форуми Екология Имам казус Отговори на: Имам казус

#792
admin_ecomediacia
Участник

Здравейте,
Във Вашия казус, за да се стигне до еднозначен отговор, първо следва да се изследват следните въпроси:
– дали подадено от Вас заявление е подадено до компетентен да издаде исканото разрешение административен орган (АО);
– кога е входирано заявлението и в какъв срок АО е бил длъжен да се произнесе;
– постъпвала ли е до Вас информация, за образуване на преписка, въпроси, искане за допълнителна информация.
Тъй като видно от описанието на казуса Ви, дълго време няма произнасяне на АО, то е възможно по Вашето искане да е налице така наречения „мълчалив отказ“, уреден в чл. 58 от Административно- процесуалния кодекс“.
В този случай, съгласно чл. 84, ал.2 от АПК „Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.“
Ако срокът за обжалване на така наречения мълчалив отказ е изтекъл, то се счита, че отказът е влязъл в сила. Едно от основните изисквания да бъде проведена медиационна процедура по повод сключване на споразумение пред АО по чл. 20 от АПК е административният акт (или отказът да се издаде такъв) да не е влязъл в сила. Поради това е важно да се установи дали е налице такъв мълчалив отказ, както и дали същият е влязъл в сила (тоест изтекъл е срокът да го обжалвате).
Ако се установи, че не е налице отказ, както и че не е влязъл в сила, имате възможност да инициирате започване на процедура за споразумение по чл. 20 от АПК с подаване на заявление по АО (същото би трябвало да спре течението на сроковете в производството – арг. от чл. 54, ал.1, т.6 от АПК).
Считаме за удачно в настоящия случай да проведете среща със служителите от АО и да проверите какво бави произнасянето, така с ефективна комуникация с АО ще се сложи добро начало на евентуална бъдеща медиационна процедура.

P.S. Настоящото становище не представлява правна консултация и изразява мнението на Екипа на проекта. Същото не създава права и/или задължения за изготвилите го или за адресата му.