BG05SFOP001-3.003-0016-С01/07.09.2017

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
BG05SFOP001-3.003 – ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ
РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

BG05SFOP001-3.003-0016-С01/07.09.2017 г.
„Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система“

ОБЩА ЦЕЛ:
Адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на правни спорове (медиация) в областта на екологията и опазване на околната среда.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
·Провеждане на анализ на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията, като способ за алтернативно решаване на спорове.
·Повишаване на обществената информираност и доверие в медиацията, което да доведе до намаляване натовареността на съдилищата.
·Иницииране и провеждане на обществени дебат за ефективното включване на гражданските организации в процеса на медиация, като част от съдебната реформа.
·Иницииране на обществен дебат и разработване и предлагане за обществено обсъждане на набор от нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията за разрешаване на административни спорове в областта на екологията и опазването на околната среда.
·Подобряване процесите на администриране, публично информиране и цялостната ефективност при избор на решаване на спорове чрез медитация.
·Засилване на ролята и потенциала на медиаторите и в частност специализирано обучение на медиатори в сферата на екологията и опазването на околната среда.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
·Организиране и провеждане на анализ на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията;
·Създаване на информационен портал за медиация, с насоченост на спорове по екологични проблеми;
·Обучение на медиатори в областта на екологията и опазване на околната среда;
·Предложение за нормативни промени;
·Публичност и информираност;

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА:
·Министерството на правосъдието;
·Органи на съдебната власт;
·Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г.;
·Професионални организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“;
·Социално-икономически партньори (национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите);
·Националния институт на правосъдието;
·Националното бюро за правна помощ;
·Национален институт за помирение и арбитраж;
·Граждани;
·Бизнес;
·Общественост.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
·Продължителност на проекта – 12 месеца
·Начало на изпълнение на проекта – Септември 2017 г.
·Край на изпълнение на проекта -Септември 2018 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:
·Обща стойност на проекта
97 789.70 ЛЕВА
·Сума на безвъзмездната финансова помощ
97 789.70 ЛЕВА
·% на безвъзмездната финансова помощ от общата стойност на проекта
100 %

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:
АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПАРТНЬОР:
СДРУЖЕНИЕ “ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“