BG05SFOP001-3.003-0072-С01/18.02.2019

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

BG05SFOP001-3.003 – ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

№ BG05SFOP001-3.003-0072-С01/18.02.2019 г.

Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система – надграждане“

ОБЩА ЦЕЛ:

Адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на правни  порове (медиация) в областта на екологията и опазване на околната среда.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

Изготвяне на Пътна карта и съставяне на Наръчник по екологична медиация на база проведени обобщени анализи на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията, като способ за алтернативно решаване на спорове, съобразен с действащото в България законодателство.

Повишаване на обществената информираност и доверие в медиацията, което да доведе до намаляване натовареността на съдилищата.

Иницииране и провеждане на обществени дебат за ефективното включване на гражданските организации в процеса на медиация, като част от съдебната реформа.

Подобряване процесите на администриране, публично информиране и цялостната ефективност при избор на решаване на спорове чрез медитация.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

– Изготвяне на Пътна карта и Наръчник по еко медиация
– Надграждане на съществуващ информационен портал за медиация, с нови функционални възможности с насоченост към онлайн дискусии и решаване на спорове по екологични проблеми
–   Провеждане на тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията   по  екологични спорове
–   Изготвяне на Методология с типови споразумения по различни казуси в сферата на екологията и опазване на околната среда.
–   Публичност и информираност

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА:

·Министерството на правосъдието;

·Органи на съдебната власт;

·Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г.;

·Професионални организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“;

·Социално-икономически партньори (национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите);

·Националния институт на правосъдието;

·Националното бюро за правна помощ;

·Национален институт за помирение и арбитраж;

·Граждани;

·Бизнес;

·Общественост.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

·Продължителност на проекта – 12 месеца

. Начало 18.02.2019 г – Край 18.02.2020 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:

·Обща стойност на проекта

99 061.37 ЛЕВА

·Сума на безвъзмездната финансова помощ

99 061.37 ЛЕВА

·% на безвъзмездната финансова помощ от общата стойност на проекта

100 %

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.