СНЦ „Инициативи и Иновации“

СНЦ „Инициативи и Иновации“

http://innovations.ngobg.info/index.html

Мисия на неправителствената организация

1. Кандидатстване за финансиране пред програми на Европейския съюз;
2. Подпомагане на предприятията при практическо прилагане на иновативни идеи в българската икономика;
3. Подпомагане на предприятията при разработване и внедряване на иновации посредством;
4. Дейности, свързани с осигуряване на подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономиката във всички сектори;
5. Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи;
6. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност;
7. Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопански обществени и професионални организации;
8. Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди;
9. Предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация;
10. Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали.

Цели на организацията

1. Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на районите отдолу-нагоре;
2. Повишаване на технологичното ниво на българските предприятия;
3. Стимулиране навлизането на българските МСП на нови пазари и развитието на нови продукти;
4. Подобряване на енергийната ефективност в МСП. Повишаване нивото на енергийни технологии в МСП;
5. Привличане на чуждестранни инвестиции;
6. Подобряване усвояването на Европейските фондове;
7. Намаляване дела на сивата икономика;
8. Подобряване качеството на образованието по предприемачество и иновации;
9. Развитие на ключови сектори за българската икономика;
10. Подпомагане развитието в сферите на: подобряване на иновациите, конкурентоспособността, социалната политика, интеграцията, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони и регионите в растеж.