Методология за типови споразумения, тематични семинари

Методологията по Екомедиация

Приложение № 1 – ЗАЯВЛЕНИЕ за сключване на споразумение по чл. 20 от АПК

Приложение № 2 – ЗАПОВЕД

Приложение № 3 –  Чек лист по предварителна проверка

Приложение № 4 –  Чек лист при избор на медиатор

Приложение № 5 –  Пълномощно

Приложение № 6 –  Заявление за медиация

Приложение № 7 –  Споразумение за медиация

Приложение № 8 –  Споразумение по чл. 20 от АПК

 

В рамките на проекта бяха проведени четири двудневни специализирани семинари с фокус в областта на екологията и опазване на околната среда, респективно за спецификата на подобни спорове. Семинарите се проведоха в градовете София, Пловдив, Плевен и Варна и  обхванаха близо 50 участника.

Пловдив

София

Плевен

Варна