АСЕКОБ

Асоциация на еколозите от общините в България (АСЕКОБ)

http://bamee.org/index.php

История

През месец юли 1992 година в гр. Бургас се проведе работна среща на представители на общини с наболели екологични проблеми. Срещата стана добро начало на ползотворно и ефективно сътрудничество на еколозите от общините от различни краища на страната.

Скоро бе изготвен устав и беше регистрирана официално АСЕКОБ.
В настоящия момент членове на Асоциацията са 176 от общо 262 общини в България – над 67% от всички общини в страната. Процесът на присъединяване на нови членове продължава.

АСЕКОБ работи в тясно сътрудничество с МОСВ, Асоциацията на общините в Република България, с международни финансиращи организации и организации, работещи в областта на екологията.

Да издига професионалната квалификация и обществения статус на специалистите по околна среда, работещи в сферата на местното самоуправление и да подпомага общините при изпълнение на техните задължения по опазване и възпроизводство на околната среда.

Цели

В своята програма за развитие сме заложили следните основни цели:

  • Да изгради правила на професионалната етика;
  • Да търси международна акредитация за специалисти в сферата на екологичните науки, технологии, инженеринг и управление;
  • Да установи степените на квалификация на своите членове в областта на управлението на околната среда;
  • Да предоставя следдипломно обучение за придобиване на умения и практически опит;
  • Да създаде и води регистър на своите членове с различни квалификационни нива на знания и опит в сферата на екологичните науки, технологии и управление;
  • Да предоставя консултации и експертни становища на правителството и на местните органи за управление и да съдейства за подготовката на нормативни документи и за практическото прилагане на законодателството по управление на околната средa;