Анализи

1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околната среда.

2. Анализ на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата.

3. Анализ на информираността на страните.

4. Проучване как да бъдат мотивирани заинтересованите страни.

5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда.

6. Анализ на предимствата на превантивната медиация и медиацията при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред.

7. Анализ на съществуващите добри практики и иновативни решения в страни от ЕС, заедно с идентифицирани конкретни мерки за преноса и адаптирането им за Република България.